Kahjude ennetamine

Elektrivõrgus võib esineda rikkelisi ja plaanilisi katkestusi, samuti muid häireid (näiteks pinge muutused), mis võivad tuleneda eelkõige ilmastikunähtustest ja elektrivõrgus tehtavadest töödest.

Elektrikatkestused ja pinge muutused võivad kahjustada elektriseadmeid. Teades, kuidas häired ja rikked võivad seadmetele mõjuda, saad kasutusele võtta kaitse- või lisaseadmed.

 • UPS on varutoiteallikas ja pingestabilisaator, mis tagab seadmetele elektritoite lühiajaliste elektrikatkestuste korral.
 • Generaator on elektrit tootev seade, mis tagab elektritoite pikaajaliste elektrikatkestuste korral.
 • Rikkevoolukaitse. Rikkevoolukaitselüliti lülitab ohu korral välja voolu ja aitab vältida elektriõnnetusi ja vähendada tuleohtu.
 • Piksekaitsesüsteem kaitseb äikesest või lülimistoimingutest tingitud liigpinge korral.
 • Pingestabilisaator vähendab pinge kõikumist ja muudab pistikupesast saadava pinge stabiilsemaks.
 • Liigpingepiirikud kaitsevad elektriseadmeid äikesest ja lülimistoimingutest tingitud liigpingete ja impulssliigpingete eest.
 • Pingekontrollirelee kaitseb pinge kõikumise suhtes tundlikke elektriseadmeid.

Täiendavat infot küsi seadme pakkujalt, pädevalt elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.

Siit leiate endale sobiva ettevõtte oma asukoha või ettevõtte tegevusala järgi (Otsing ->Ettevõtja otsing).

Kahjude hüvitamine

 

Hüvitame kahjud juhul, kui:

 • katkestusest tekitatud kahju tulenes asjaolust, mida me saime objektiivselt ette näha, ära hoida või kontrollida ja klient on kandnud kahju vaatamata võimalike elektrikatkestusest tulenevate kahjustuste kaitseks rakendatud abinõudele;
 • me ei kõrvalda katkestust seadusega ette nähtud aja jooksul (12 h suveperioodil ja 16 h talveperioodil);
 • pinge tarbimiskoha liitumispunktis ei vasta standardile ja see tekitas elektrisüsteemis seadusega lubatud vahemikust suuremaid pinge kõikumisi;
 • klient on kandnud kahju vaatamata võimalike elektrikatkestusest tulenevate kahjustuste kaitseks rakendatud abinõudele.

 

 • Vaata elektrikatkestuste kohta ka võrguteenuste osutamise tüüptingimustest.
 • Katkestuste lubatud kestused, nende kõrvaldamiseks ettenähtud ajad, tasude vähendamine varustuskindluse nõuete rikkumise korral ja muud võrguteenuste kvaliteedinõuded on toodud määruses „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.
 • Võrguettevõtjana tagame kvaliteetse pinge kuni tarbimiskoha liitumispunktini vastavalt Eesti standardile EVS-EN 50160 Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused. Alates liitumispunktist algab kliendi elektrisüsteem, mille nõuetekohasuse, pingekvaliteedi ja katkestuse eest vastutab klient.
 • Standardiga saab tutvuda Standardikeskuse veebilehel.
 • Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral vähendame katkestuse toimumise aegse kalendrikuu võrgutasusid kvaliteedinõuetes sätestatud korras ja ulatuses pärast elektrivarustuse taastamist, kõik hinnamuudatused kajastuvad arveldusperioodi eest väljastataval arvel.
 • Pinge kvaliteedinõuete rikkumise korral vähendame antud kalendrikuu võrguühenduse kasutamise tasu ja edastamistasu 25% võrra, kui klient on teavitanud meid pingekvaliteedi nõuete rikkumisest ja see leiab kinnitust.
 • Me hüvitame kohustuste rikkumisega põhjustatud ja tõestatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

Lisainfo:

klient@viruev.ee
716 6633

Kahju hüvitamine

Kahju hüvitamiseks esita avaldus e-postile klient@viruev.ee või edasta esindusse aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva.

Kahjunõude hüvitamise aluseks on kahju tekkimist ja suurust tõendavad dokumendid:

 • pädeva isiku poolt koostatud ekspertiisiakt, milles on ära toodud vara kahjustamise põhjus;
 • remondiarve või hinnang remondi maksumuse kohta, juhul, kui vara ei ole võimalik remontida või see on ebamõistlik, siis pädeva isiku hinnang (vara hävimise või remondikõlbmatuse puhul hüvitame vara turuväärtuse, arvestades vara väärtuse vähenemist seoses selle vanuse, kulumise, vähenenud kasulikkuse või muu sarnase põhjusega).
 • muud asjaolusid selgitavad tõendid.