Kõik elektripaigaldiste kaitsevööndis tehtavad tööd tuleb eelnevalt elektripaigaldise omanikuga kooskõlastada. Kooskõlastamata tööd elektripaigaldiste (liinid, alajaamad, kilbid) läheduses võivad ohustada töö tegijate ja teiste inimeste elu ja tervist, vara ja keskkonda.

Kaevetööde puhul on oluline täpselt kindlaks teha maakaabelliinide ja maanduspaigaldiste asukoht. Kui need jäävad kaevetööde asukohta või selle lähedusse, tuleb eelnevalt saada nõusolek elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks. Kooskõlastatud tööde korral saame ohutuse tagamiseks elektripaigaldised eelnevalt välja lülitada või maandada.

Andmed meie elektripaigaldiste kaitsevööndite olemasolu, sisu ja ruumilise ulatuse kohta leitab Maa-ameti kaardirakenduses.

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemisele kehtivad piirangud, millest kõrvalekaldumine ilma meie nõusolekuta ei ole lubatud. 

Nõusolek elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks

Elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks esita taotlus vähemalt 10 tööpäeva enne planeeritud tööde algust.

Täidetud taotluse võib saata e-postile info@viruev.ee või edastada esindusse aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva. Kontakttelefon 716 6629.

Taotluse vaatame läbi 10 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

Üldjuhul on nõusoleku väljastamine tasuta. Juhul, kui lisaks nõusoleku andmisele tuleb teha täiendavaid toiminguid, siis nende eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale.

Avariiliste tööde korral meie elektripaigaldiste kaitsevööndis palume helistada telefonil 716 6666.

Paul Kerese tn 11, 20309 Narva
info@viruev.ee
716 6629