Tehnovõrku ja -rajatisi, sh elektrivõrku tuleb maaomanikul taluda tulenevalt seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest. Kinnisasja omanikul on õigus taotleda tehnovõrgu- või rajatise omanikult tasu tehnovõrkude või -rajatiste talumise eest (edaspidi talumistasu).

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest isegi juhul, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool seda kinnistut.

Alates 01.01.2019 maksame asjaõigusseaduse rakendamise seaduse järgi tasu vaid neile maaomanikele, kelle maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse järgi ei maksta talumistasu, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla 1 euro.

Vaata lisaks: Asjaõigusseaduse rakendamise seadus.

Talumistasu arvutamisel lähtume Maa-ameti andmetest. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist, seal saab ka kontrollida, kas kinnisasjal oleva tehnorajatise omanik on VKG Elektrivõrgud OÜ.

Talumistasu taotlemine

Talumistasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada meile ühekordne taotlus. Taotlus tuleb esitada olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping või muu maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, seega ei ole vaja igal aastal uut taotlust esitada.

Kui kinnisasja omanik vahetub, on kinnisasja uuel omanikul õigus saada tasu pärast uue taotluse esitamist, lähtudes seaduses sätestatud tähtaegadest.

Jooksva kalendriaasta eest tasu saamise õigus on isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. jaanuari seisuga.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. mail

Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Täidetud taotluse võib saata e-postile info@viruev.ee või aadressile Paul Kerese tn 11, 20309 Narva.

Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (näiteks muutuvad tasu maksmiseks vajalikud andmed – nimi, pangakonto vms) on kinnisasja omanik kohustatud meid sellest teavitama.

Lisainfo:

info@viruev.ee