Elektrienergia edastamiseks on vaja sõlmida kirjalik võrguleping. Võrgulepingus fikseeritakse elektrienergia tarbimis- ja/või tootmistingimused, sh liitumispunkti asukoht, tarbimiskoht, võrguühenduse läbilaskevõime, hinnapakett jm.

 

Võrgulepingu sõlmimise eeldus on olemasolev võrguühendus. Kehtiva võrguühenduse puudumisel on esmalt vaja liituda elektrivõrguga.

Võrgulepingu sõlmimine

Võrgulepingut saab sõlmida:

  1. edastades avalduse e-postile klient@viruev.ee
  2. pöördudes klienditeenindusse

 


Samal ajal saab tarbimiskohal kehtida ainult üks võrguleping. Võrgulepingu saab sõlmida tarbimiskoha omanik või omaniku volitusega isik.

Kui tarbimiskohal on mitu omanikku, sõlmitakse võrguleping ühega neist, eeldades teiste omanike nõusolekut.


Võrgutasude hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Võrgulepingule kehtivad võrguteenuste osutamise tüüptingimused. Võrguleping võib olla tähtajatu või tähtajaline.


Võrgulepingu olemasolul saate oma tarbimisandmeid vaadata iseteeninduses.

Võrgulepingu muutmine

Võrgulepingut saab muuta poolte kokkuleppel, lepingus, tüüptingimustes õigusaktidega määratud asjaoludel ja korras. Muutmise soovist tuleb teatada vähemalt 30 päeva ette.

Lepingu muutmise põhjused:

  • tootmise või tarbimise tehniliste tingimuste muutmine,
  • hinnapaketi muutmine,
  • muud tingimused, mille jõustumine nõuab lepingu muutmist.

Võrgutasude muutmisel lepingut ei muudeta. Muudatused avaldame üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 90 päeva ette.

Tüüptingimuste muutmisest teavitame üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 30 päeva ette.

Võrgulepingu lõpetamine

Võrguleping lõppeb poolte kokkuleppel, lepingus, tüüptingimuste või õigusaktidega määratud asjaoludel ja korras.

Lepingu lõpetamise soovist tuleb teatada kirjalikult ja vähemalt 30 päeva ette.

Esita võrgulepingu lõpetamise avaldus e-postile klient@viruev.ee või klienditeenindusse.

Võrgulepingu lõpetamisel tuleb fikseerida elektrienergia tarbimise lõppnäidud.


Lisainfo

klient@viruev.ee
või telefonil 716 6633.