Elektripaigaldise kaitsevöönd on iseseisvaks ehitiseks olevat ja elektrituruseaduse tähenduses elektripaigaldist ümbritsev maa-ala, kus kinnisasja kasutamist on piiratud elektripaigaldise ohutuse ja kaitse tagamiseks. Kaitsevööndi ulatuses on kinnisasja omanikul kohustus taluda elektripaigaldist.

Kaitsevööndis on keelatud ohustada elektripaigaldist või selle korralist kasutamist, eemaldada ning kuhjata pinnast, takistada juurdepääsu, takistada hooldamist jm. Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda kaitsevööndiga elektripaigaldise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust.

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus:

 • alajaamade ja jaotusseadmete ümber – 2 meetrit piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest;
 • õhuliini korral – ala mõlemal pool liini telge:
  • kuni 1 kV pingega liinide korral – 2 meetrit;
  • 1 kV kuni 35 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral – 3 meetrit;
  • 1 kV kuni 35 kV pingega liinide korral – 10 meetrit;
  • 35 kV–110 kV pingega liinide korral – 25 meetrit;
 • õhuliini mastitõmmitsa või -toe või maandusjuhi puhul, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit – 1 meeter selle projektsioonist;
 • maakaabelliinde korral – piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud:

 • ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid;
 • ankurdada veesõidukit, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning varuda jääd – veekaabelliinina rajatud elektripaigaldise kaitsevööndis;
 • sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinide kaitsevööndis;
 • ehitada traattarasid, rajada loomade joogikohti ja korraldada massiüritusi – kõrgepingepaigaldise õhuliinide kaitsevööndis;
 • töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, ning ladustada ja teisaldada raskusi – õhu- ja maakaabelliinide kaitsevööndites.